LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: Čl. I bod 24 (§ 6 ods. 14 a 15) návrhu, k doložke vplyvov a dôvodovej správe
Dátum vytvorenia: 07.06.2021
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Jedným z cieľov navrhovanej právnej úpravy je zavedenie dodatočnej pomoci poskytovanej výlučne z prostriedkov štátneho rozpočtu. Predkladateľ teda navrhuje rozdeliť poskytovanú pomoc na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú a dodatočnú. Navrhovaná dodatočná pomoc má predstavovať doplatok z prostriedkov štátneho rozpočtu na pokrytie úhrady, ktorú je dodávateľ alebo distribútor v rámci poskytovanej pomoci oprávnený žiadať za vybrané poľnohospodárske výrobky, pričom podľa predkladateľa sa bude poskytovať od začiatku školského roka 2021/2022 a jej účelom má byť pokrytie DPH. Napriek tomu predkladateľ v doložke vybraných vplyv vyznačil, že navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a v tej súvislosti nevypracoval príslušnú analýzu vplyvov. V sprievodnom materiáli zároveň uvádza, že: „Pri dostatku prostriedkov štátneho rozpočtu by teda dodávateľ alebo distribútor príslušných poľnohospodárskych výrobkov tieto poľnohospodárke výrobky v rámci školského programu školám alebo ich deťom alebo žiakom z pohľadu týchto škôl alebo ich detí alebo žiakov dodával alebo distribuoval bezodplatne, nakoľko celú protihodnotu za tieto poľnohospodárske výrobky by tvorila len pomoc, zložená z pomoci základnej a dodatočnej..“ 

Nakoľko sa má navrhovaná právna úprava vzťahovať na školský program v školskom roku 2021/2022, teda už od septembra tohto roka,  je pre dodávateľov poľnohospodárskych výrobkov nevyhnutná informácia, či dodatočná pomoc bude alebo nebude z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutá. Dôvodom je predovšetkým proces uzatvárania zmlúv, v rámci ktorého sa so školami a žiakmi komunikuje aj výška úhrady za dodané výrobky. Nezodpovedanie tejto otázky spôsobí problémy v nastavení účtovných systémov a fakturácie dodávaných výrobkov. Ak majú dodávatelia a distribútori uzatvoriť zmluvy a  realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021 je poskytnutie dodatočnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu jednoznačne deklarovať. 
Žiadame preto o dopracovanie doložky vybraných vplyvov a príslušnej analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy.