LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 04.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 7 čiarku  a slová „bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová“ nahradiť slovami „a na konci sa pripájajú tieto slová:“, v bode 9 § 3 ods. 5 a bode 61 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „ustanovenej“, v bode 16 slová „§ 7 ods. 28“ nahradiť slovami „§ 7 ods. 22“, v bode 24 § 6 ods. 15 odkaz 1 nahradiť odkazom 35 a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 1 (uvedenú na konci strany 4) ako nadbytočnú, v bode 37 § 7 ods. 6 poslednej vete za slovo „zabezpečovanie“ vložiť slovo „činností“, v bode 41 § 7 ods. 10 slová „a b)“ nahradiť slovami „alebo písm. b)“ a vypustiť slová „na ich zabezpečovanie“ ako nadbytočné, v bode 44 slová „a písm. e)“ nahradiť slovami „a e)“, v bode 46 slová „odseku 17“ nahradiť slovami „odseku 16“, v bode 60 vypustiť slová „najvyššia úhrada“ ako nadbytočné, v bode 61 prílohe č. 2 vysvetlivke pod tabuľkou vypustiť slovo „najvyššia“ ako nadbytočné).