LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 2
Dátum vytvorenia: 02.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame za bod 2 vložiť nový bod 3, ktorý bude znieť:

"Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
"6) § 27 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.", vzhľadom na to, že v § 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v účinnom znení sú uvedené konzervatóriá.