LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 2
Dátum vytvorenia: 02.06.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vypustiť slová "prijaté" a "prijatých".
Odôvodnenie:
Vzhľadom na to, že podľa § 1 písm. a) a c) je "dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole ..." a " žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole,", ide teda o zosúladenie pojmov so zákonom č. 245/2008 Z. z., podľa ktorých ide o pojem dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, ktorí boli do materskej školy alebo základnej školy prijatí.