LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. K predkladacej správe V časti „stanovisko“ v bode 1 odporúčame v navrhovanom § 13 ods. 1 písm. m) slovo „osobitné“ nahradiť slovom „osobitného“. 2. K poslaneckému návrhu zákona V poznámke pod čiarou k odkazu 8d odporúčame slovo „cirkvi“ nahradiť slovom „cirkví“. Odôvodnenie: Zosúladenie s názvom citovaného zákona „Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov“. Legislatívne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov sú identifikované negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv však nie je kvantifikovaný. V rámci posúdenia finančných dôsledkov poslaneckého návrhu zákona Ministerstvo financií SR vo svojom stanovisku uviedlo, že podľa § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné v predloženom materiáli uviesť finančné dôsledky spolu s návrhom na ich úhradu, čo v predkladacej správe navrhuje aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vzhľadom na uvedené žiadame do predloženého materiálu doplniť finančné dôsledky, vrátane návrhu na úhradu zvýšených výdavkov. S predloženým návrhom bude možné súhlasiť za podmienky, že všetky z neho vyplývajúce vplyvy budú zabezpečené v rámci limitov kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, bez nekrytých požiadaviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe k bodu 1 K predkladacej správe k bodu 1: Odporúčame v úvodnej vete slová „až n)“ nahradiť slovami „až o)“. Následne upraviť označenie jednotlivých písmen. V návrhu je uvedené 2 x označenie písmena „m)“. V písmene l) navrhujeme vypustiť slová „ktoré je právnickou osobou“. Podľa § 20f Občianskeho zákonníka môžu právnické osoby vytvárať na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu záujmové združenia právnických osôb. Podľa § 20i ods. 1 Občianskeho zákonníka záujmové združenie právnických osôb je právnickou osobou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K návrhu zákona všeobecne-O: Súhlasíme s cieľom sledovaným navrhovanou legislatívnou zmenou, t. j. rozšírenie subjektov územnej spolupráce, ktoré sa podľa predmetného návrhu zákona stanú oprávnenými žiadateľmi o poskytovanie podpory, ktorý z vecného a právneho hľadiska považujeme za legitímny a racionálny. Čo sa týka spôsobu dosiahnutia cieľa sledovaného navrhovanou zmenou vrátane legislatívneho riešenia, v celom rozsahu sa stotožňujeme so stanoviskom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k predloženému návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2021 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe K stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona Odporúčame v stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona v bode 1 navrhovanom § 13 ods. 1 písm. n) slová „právnická osoba – podnikateľ,“ nahradiť slovami „právnická osoba, ktorá je podnikateľom a“. Odôvodnenie: V právnom poriadku sa dovetok „podnikateľ“ používa len pri označení fyzickej osoby-podnikateľa. Pokiaľ je zámerom predkladateľa, že právnickou osobou má byť podnikateľ definovaný v Obchodnom zákonníku, je potrebné vyjadriť to iným spôsobom, napr.: právnická osoba, ktorá je podnikateľom. Zároveň je možné kumulatívne ponechať aj podmienku, že musí ísť o podnikateľa zapísaného v obchodnom registri. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2021 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe K stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona Odporúčame v stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona v bode 1 navrhovanom § 13 ods. 1 písm. l) vypustiť slová „ktoré je právnickou osobou,“. Odôvodnenie: Každé záujmové združenie právnických osôb je právnickou osobou (§ 20i ods. 1 Občianskeho zákonníka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2021 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe K stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona Odporúčame v stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona v bode 1 navrhovanom doplnení § 13 ods. 1 upraviť označenie pododsekov, kde je duplicitne uvedené písmeno m); zároveň je potrebná s tým súvisiaca úprava úvodnej vety bodu 1. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k predkladacej správe Žiadame v stanovisku MIRRI SR v § 13 ods. 1 písmeno o) (doterajšie nesprávne označené ako m) ) upraviť nasledovne: "o) vysoké školy,". Ďalej žiadame vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 8e. Vzhľadom na to, že zo stanoviska MIRRI SR nie je jednoznačne daný dôvod, pre ktorý navrhuje rozšírenie oprávnených subjektov len na verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, žiadame, aby sa toto ustanovenie vzťahovalo aj na súkromné vysoké školy. Napokon aj bez ohľadu na zámer navrhovanej právnej úpravy, poznámka pod čiarou podľa bodu 23.1. prílohy č. 1 LPV nie je súčasťou právneho predpisu a jej obsah má mať len informatívny charakter. Keďže v návrhu poznámky pod čiarou sa nachádza výpočet okruhu vysokých škôl, na ktoré sa má príslušné ustanovenie vzťahovať, možno konštatovať, že by jej obsah mal normatívnu hodnotu. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k predkladacej správe Žiadame v stanovisku MIRRI SR v § 13 ods. 1 za písmeno m) vložiť nové písmeno n), ktoré znie: "n) škola alebo školské zariadenie,“. Už v návrhu MIRRI SR sú uvedené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obcí a vyšších územných celkov, medzi ktoré patria aj zriaďované školy a školské zariadenia. Zároveň v nadväznosti na ciele zákona uvedené v § 3 nie je dôvod na to, aby v takom prípade nemohli byť oprávnenými subjektmi aj iné školy a školské zariadenia (bez ohľadu na zriaďovateľa). Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k predkladacej správe Odporúčame v § 13 ods. 1 upraviť označenie jednotlivých písmen v súlade s abecedným poradím a odstrániť duplicitu písmena "m)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k doložke vplyvov V doložke vplyvov sú identifikované negatívne finančné vplyvy, ale materiál neobsahuje predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stotožňuje so stanoviskom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a odporúča v súlade so stanoviskom Ministerstva financií SR v návrhu zákona uviesť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.5.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe Upozorňujeme predkladateľa na nevhodné používanie pojmu „právnická osoba – podnikateľ, ktorá je zapísaná v obchodnom registri“. Právna poriadok Slovenskej republiky pri označovaní subjektov práva používa terminológiu „právnická osoba“, „fyzická osoba – podnikateľ“ a „fyzická osoba“. Pojem „právnická osoba – podnikateľ, ktorá je zapísaná v obchodnom registri“ je obsahovo zavádzajúci novotvar, ktorý je vo svojej podstate nevhodný. Do obchodného registra sa zapisujú rôzne právnické osoby. Okrem obchodných spoločností a družstiev, aj právnická osoby zriadené zákonom ako napríklad Národná banka Slovenska, Rozhlas a televízia Slovenska, či Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Z predkladacej správy nie je celkom zrejmé, či zámerom predkladateľa je zaradiť medzi subjekty územnej spolupráce každú jednu právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo len „klasické“ korporácie, ktorými sú obchodné spoločnosti a družstvá. Ako vhodné riešenie sa javí skôr zamerať sa len na bežné korporácie, preto požadujeme v písmeno n) uviesť v tomto znení: „n) obchodná spoločnosť alebo družstvo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.5.2021 Detail