LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 28.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov sú identifikované negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy,   negatívny vplyv však nie je kvantifikovaný.

V rámci posúdenia finančných dôsledkov poslaneckého návrhu zákona Ministerstvo financií SR vo svojom stanovisku uviedlo, že podľa § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné v predloženom materiáli uviesť finančné dôsledky spolu s návrhom na ich úhradu, čo v predkladacej správe navrhuje aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.   

Vzhľadom na uvedené žiadame do predloženého materiálu doplniť finančné dôsledky, vrátane návrhu na úhradu zvýšených výdavkov. S predloženým návrhom bude možné súhlasiť za podmienky, že všetky z neho vyplývajúce vplyvy budú zabezpečené v rámci limitov kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, bez nekrytých požiadaviek.