LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. K predkladacej správe 
V časti „stanovisko“ v bode 1 odporúčame v navrhovanom § 13 ods. 1 písm. m) slovo „osobitné“ nahradiť slovom „osobitného“. 
2. K poslaneckému návrhu zákona 
V poznámke pod čiarou k odkazu 8d odporúčame slovo „cirkvi“ nahradiť slovom „cirkví“. 
Odôvodnenie: Zosúladenie s názvom citovaného zákona „Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov“. 
Legislatívne pripomienky.