LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 27.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona
Odporúčame v stanovisku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona v bode 1 navrhovanom § 13 ods. 1 
písm. n) slová „právnická osoba – podnikateľ,“ nahradiť slovami „právnická osoba, ktorá 
je podnikateľom a“.
Odôvodnenie: V právnom poriadku sa dovetok „podnikateľ“ používa len pri označení fyzickej osoby-podnikateľa. Pokiaľ je zámerom predkladateľa, že právnickou osobou má byť podnikateľ definovaný v Obchodnom zákonníku, je potrebné vyjadriť to iným spôsobom, napr.: právnická osoba, ktorá je podnikateľom. Zároveň je možné kumulatívne ponechať 
aj podmienku, že musí ísť o podnikateľa zapísaného v obchodnom registri.