LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 26.05.2021
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame v stanovisku MIRRI SR v § 13 ods. 1 písmeno o) (doterajšie nesprávne označené ako m) ) upraviť nasledovne:
"o) vysoké školy,".

Ďalej žiadame vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 8e. 

Vzhľadom na to, že zo stanoviska MIRRI SR nie je jednoznačne daný dôvod, pre ktorý navrhuje rozšírenie oprávnených subjektov len na verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, žiadame, aby sa toto ustanovenie vzťahovalo aj na súkromné vysoké školy.

Napokon aj bez ohľadu na zámer navrhovanej právnej úpravy, poznámka pod čiarou podľa bodu 23.1. prílohy č. 1 LPV nie je súčasťou právneho predpisu a jej obsah má mať len informatívny charakter.

Keďže v návrhu poznámky pod čiarou sa nachádza výpočet okruhu vysokých škôl, na ktoré sa má príslušné ustanovenie vzťahovať, možno konštatovať, že by jej obsah mal normatívnu hodnotu.

Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú.