LP/2021/259 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 26.05.2021
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame v stanovisku MIRRI SR v § 13 ods. 1 za písmeno m) vložiť nové písmeno n), ktoré znie: 

"n) škola alebo školské zariadenie,“.

Už v návrhu MIRRI SR sú uvedené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obcí a vyšších územných celkov, medzi ktoré patria aj zriaďované školy a školské zariadenia. 

Zároveň v nadväznosti na ciele zákona uvedené v § 3 nie je dôvod na to, aby v takom prípade nemohli byť oprávnenými subjektmi aj iné školy a školské zariadenia (bez ohľadu na zriaďovateľa).

Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú.