LP/2021/253 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhom nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasujú prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka, prírodná rezervácia Brezové, národná prírodná rezervácia Plavno,chránený areál Horný tok Výravy, chránený areál Laborec, c
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9026/2021-1.7
Podnet: Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/253
Dátum začiatku MPK: 20.05.2021
Dátum konca MPK: 10.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)