LP/2021/234 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2021 zo dňa ........., ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. 1
Dátum vytvorenia: 21.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v čl. I vypustiť číslovanie novelizačného bodu "1", vzhľadom na to, že ak ide len o jeden novelizačný bod, nečísluje sa.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.