LP/2021/233 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k: sociálne apsekty VO
Dátum vytvorenia: 31.05.2021
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
do §2 ods 5), písm p) nová veta na konci: Sociálnym hľadiskom je aj uvedenie integračnej sumy podľa §28a, ak predstavuje aspoň 400 000 € alebo aspoň 5% predpokladanej hodnoty zákazky

vkladá sa nový odsek paragraf §28a, ktorý znie

§28a Integračná suma

(1) Integračná suma je suma mzdových nákladov zamestnancov, ktorí sú zraniteľnými alebo znevýhodnenými osobami (podľa osobitného predpisu zákon o soc. ekonomike). Integračná suma zákazky je deklarovaná na faktúre dodávateľa.

(2) Maximálna výška integračnej sumy podniku je súčet mzdových nákladov zamestnancov podľa predošlého bodu a integračných súm uvedených na zaplatených faktúrach dodávateľov. Túto výšku môže dodávateľ rozdeliť na rôzne faktúry. Ak podnik uvedie na faktúry vyššiu integračnú sumu ako je maximálna výška integračnej sumy je šesťnásobok tohto rozdielu. V prípade, že u jedného hospodárskeho subjektu je súčet pokút viac ako 100 000 € v kalendárnom roku, pokuta je v dvojnásobnej výške.

(3) Integračné sumy faktúr sa uvádzajú do kontrolných listov daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

(4) Minimálna výška integračnej sumy môže byť osobitnou podmienkou plnenia zmluvy. Ak úspešný uchádzač počas realizácie projektu na faktúry uvedie nižšiu sumu integračnej sumy, ako bola v podmienkach plnenia zmluvy, pokuta predstavuje trojnásobok tohto rozdielu.


Bod 1 definuje integračnú sumu a hovorí, že integračná suma zákazky je deklarovaná na faktúre (bez akýchkoľvek výkazov práce, či čohokoľvek iného). Jedná sa o administratívne najjednoduchšie riešenie pozostávajúce iba z jedného riadku na faktúre.

Bod 2 popisuje, že každý podnik má maximálnu integračnú sumu, ktorú potom môže uviesť na faktúry tak, aby súčet bol nižší ako maximálna integračná suma. Táto suma je daná ako súčet mzdových nákladov zamestnancov podniku zo zraniteľných/znevýhodnených skupín a súčet integračných súm zo zaplatených (sub)dodávateľských faktúr. Podstatný je aj časový faktor, aby integračná suma na faktúrach pre odberateľov bola uvedená až po zaplatených miezd. Teda ak je zákazka polročná s jedno faktúrou na konci polroka, mzdy a subdodávky musia byť zaplatené počas toho polroka, pred vystavením faktúry odberateľovi. V praxi to znamená, že každý podnik má určitý prítok možnej integračnej sumy (zo miezd alebo subdodávok), ktoré potom podľa svojho uváženia rozdeľuje na jednotlivé faktúry či zákazky.
Bod tiež definuje pokuty v prípade že podnik uvedie na faktúry vyššiu integračnú sumu ako môže. Pokuty bude vyberať Finančná správa a nebudú daňovo uznané náklady.

Bod 3 hovorí, aby integračná suma faktúr bola uvádzaná do kontrolných výkazov k dani z pridanej hodnoty. Pribudne v ňom nová sekcia, v ktorej bude uvedené na aké faktúry je aká integračná suma. Umožní to jednoduchú online kontrolu.

Bod 4 sa týka verejného obstarávania hovorí, že obstarávateľ môže dať minimálnu integračnú sumu ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy. To umožní napr obci dať jednoduchú podmienku do VO na zateplenie školy alebo čistenia verejných priestorov, aby dodávateľ musel dať prácu ľuďom z cieľovej skupiny (najmä dlhodobo nezamestnaných).
Definuje tiež jednotné sankcie za nedodržanie tejto podmienky dodávateľom. Tieto sú nižšie ako sankcie v bode 2.