LP/2021/14 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Dostál, Ondrej
Pripomienka k: čl. I - nahradenie dobrovoľného zaokrúhľovania povinným zaokrúhľovaním
Dátum vytvorenia: 05.02.2021
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka - návrh na úpravu textu návrhu zákona:
V čl. I sa v § 3 ods. 4 prvej vete slová „môže zaokrúhliť“ nahrádzajú slovami „zaokrúhľuje“.
 
Odôvodnenie: 
Navrhujem, aby plánované zaokrúhľovanie platieb v hotovosti na 5 centov nebolo dobrovoľné, ale povinné. 
Hlavným argumentom v prospech povinného zaokrúhľovania platieb v hotovosti je skutočnosť, že dobrovoľné zaokrúhľovanie platieb v hotovosti nemusí viesť k deklarovanému zámeru, ktorým je postupné stiahnutie jednocentových a dvojcentových mincí z obehu, resp. možno predpokladať, že  k naplneniu tohto zámeru povedie oveľa pomalšie. 
Dobrovoľnosť v tomto prípade navyše povedie k nerovnomernému rozdeleniu nákladov a výnosov medzi dotknutými subjektmi. Náklady tohto opatrenia budú znášať iba tie subjekty, ktoré k zaokrúhľovaniu pristúpia, a to vo forme priamych nákladov na úpravu registračných pokladníc a iných potrebných softvérov a vo forme nepriamych nákladov v podobe možného znevýhodnenia takýchto subjektov v očiach niektorých zákazníkov voči subjektom, ktoré nebudú zaokrúhľovať ceny. Výnosy z takéhoto opatrenia v podobe postupne sa znižujúceho množstva jednocentových a dvojcentových mincí v obehu a znížených manipulačných nákladov s tým spojených však budú čerpať všetky subjekty – aj tie, ktoré budú znášať náklady tohto opatrenia dobrovoľným zaokrúhľovaním, aj tie, ktoré sa zaokrúhľovaniu vyhnú a nebudú s tým mať spojené žiadne náklady.
Návrh na zaokrúhľovanie sa odvoláva na podobné zaokrúhľovanie, ktoré v minulosti viedlo k stiahnutiu 10-halierových a 20-halierových mincí z obehu. Pravidlá zaokrúhľovania boli do zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zakomponované prostredníctvom zákona č. 520/2003 Z. z.. Touto novelou sa zároveň vytvorili predpoklady pre neskoršie zrušenie mincí v nominálnej hodnote 10 a 20 halierov. Zvolené riešenie však nepredpokladalo dobrovoľné, ale povinné zaokrúhľovanie. 
S povinným zaokrúhľovaním na 5 centov počítal aj návrh novely zákona o cenách, s ktorým prišla Občianska konzervatívna strana vo februári 2009 (https://oks.sk/article624/) a rovnako aj návrh novely zákona o cenách, ktorý v septembri 2019 predložila do NR SR skupina poslancov za SaS https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7585. 

Ondrej Dostál, poslanec NR SR (klub SaS), predseda OKS