LP/2020/89 Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11565/2020-3420-16391
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 792/2002 v znení bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 27/2017
bod B.35 uznesenia vlády SR č. 327/2017
bod B.22 uznesenia vlády SR č. 228/2018
bod B.38 uznesenia vlády SR č. 51/2019 a bod B.1 uznesenia vlády SR č. 32/2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na informatívny charakter materiálu.
Posledná zmena: 30.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/89
Dátum začiatku MPK: 13.03.2020
Dátum konca MPK: 20.03.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 20.03.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)