LP/2020/668 Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 32601/2020-M_OPVA
Podnet: na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 498 z 19.08.2020 k Plánu práce vlády Slovenskej Republiky na II. polrok 2020.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/668
Dátum začiatku MPK: 28.12.2020
Dátum konca MPK: 20.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.12.2020
Ukončenie štádia: 28.12.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.12.2020
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)