LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Breiner, Victor, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V dokumente chýbajú pevný normatívny rámec a presné a vyčerpávajúce definície pre celý komplex hybridných hrozieb (HH).

Takýto rámec je potrebný pre efektívne uchopenie problematiky a dobrú medzirezortnú spoluprácu a koordináciu. Jednotlivé časti ktoré spadajú pod HH sú síce explicitne a často pomerne vyčerpávajúco pomenované naprieč dokumentom, textu však chýba kohézia, ktorá by tieto jednotlivé časti zreteľne viazala do celku agendy hybridných hrozieb. 

Bod 16 napr. hovorí o pokračujúcom oslabování multilateralizmu. Dominantnou súčasťou informačných operácií ako súčasti balíka HH je neustála diskurzívna propagácia princípu unilateralizmu v medzinárodných vzťahoch. Agenda strategickej komunikácie, ktorá je jednou z najefektívnejších odpovedí na tieto subverzívne informačné operácie, plynule, ale bez zreteľného súvisu s bodom 16, pokračuje v bode 67.

Ďalej, bod 22 hovorí o pôsobení dezinformácií, propagandy a konšpiračných teórií, ale tieto pojmy nedefinuje. Rovnako nie je jasne prepojený s bodmi 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39... a podobne. Príkladov je ešte niekoľko.

Logika rozloženia dokumentu je jasná a efektívna. Na tomto mieste stojí za úvahu, akým spôsobom je možné jednotlivé súčasti HH ešte v dokumente zreteľne pospájať, aby sa tým zvýšil dôraz na dôležitosť chápania problému a odhodlanie HH efektívne zmierňovať.