LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SIS (Slovenská informačná služba)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. K bodu 75. materiálu

      V bode 75. materiálu sa na konci pripája táto veta:

„Slovenská republika zefektívni aplikačnú prax na úseku výkonu sankcií.“.

Pripomienka je odporúčajúca.

Odôvodnenie: 

V súvislosti s podporou adekvátneho prijímania cielených reštriktívnych opatrení EÚ (sankcií) ako politického nástroja na vynútenie zmeny správania tretích krajín, fyzických a právnických osôb, ktoré nesú zodpovednosť za hrubé porušovanie medzinárodného práva, ľudských práv a základných slobôd Slovenská informačná služba zastáva názor, že Slovenská republika musí v tejto oblasti zároveň prijať efektívny systém výkonu sankcií ako aj náležitých opatrení, ktoré z nich vyplývajú. Cieľom nami navrhovanej úpravy je odstránenie nedostatkov vznikajúcich v aplikačnej praxi najmä v tých prípadoch, v ktorých jednotlivé sankčné opatrenia prechádzajú naprieč kompetenciami rôznych rezortov a daný sankčný prípad tak nemá jednoznačného garanta.