LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka ku kapitole VI. Záver k bodu č. 97:
Navrhujeme nastaviť mechanizmus aktualizácie Bezpečnostnej stratégie tak, aby bol v súlade so závermi Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky má jednoznačne definovať, či je alebo nie je potrebné Bezpečnostnú stratégiu aktualizovať. 
Nový návrh znenia bodu č. 97: 
Vláda Slovenskej republiky je zodpovedná za bezpečnosť štátu a za uplatňovanie a priebežné vyhodnocovanie plnenia Bezpečnostnej stratégie. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky raz ročne predkladá vláde Slovenskej republiky na prerokovanie správu o bezpečnosti Slovenskej republiky s návrhmi opatrení na jej zachovanie. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky bude v návrhu  opatrení na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky jednoznačne definovať, či je alebo nie je potrebné Bezpečnostnú stratégiu aktualizovať.