LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 86 navrhujeme poslednú vetu zmeniť na: „Zároveň, zavedie efektívny systém preverovania zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku a systém na indikáciu rizikového kapitálu. Slovenská republika však naďalej ostane otvorenou ekonomikou pre zahraničných investorov.“ Odôvodnenie: terminologické spresnenie v súvislosti s pripravovaným mechanizmom preverovania zahraničných investícií. Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR v súčinnosti s ostatnými ministerstvami a vybranými ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.