LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ABSD (Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka 
Časť 45 – doplniť medzi priority bezpečnostného systému nasledujúci text:
„• uplatňovať prístup zdieľania informácií a vytvoriť tak predpoklady pre efektívne využívanie získaných informácií jednotlivými prvkami bezpečnostného systému.“

Zdôvodnenie pripomienky:
Podstatou prístupu zdieľania informácií je umožnenie prístupu k informáciám všetkým relevantným účastníkom. Prístup „zdieľania informácií“ je implicitne uvedený aj v návrhu Obrannej stratégie, kde sa v bode 33 uvádza: „...Systémovo sa usporiada vzájomné zdieľanie informácií, proces koordinovanej medzirezortnej analýzy a postup predkladania informácií príslušným ústavným orgánom a štátnym orgánom na včasné prijatie rozhodnutí.“ Je preto potrebné v tomto zmysle zosúladiť text oboch dokumentov a implementovať prístup zdieľania informácii, vrátane legislatívnych, technických a organizačných podmienok jeho používania. Význam a využívanie prístupu zdieľania informácii sú obsiahnuté aj v dokumentoch NATO a EÚ, ktoré Slovensko schválilo a ktoré by malo aplikovať v praxi.