LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 33 navrhujeme nahradiť „dodávok energií“ slovným spojením „dodávok nosičov energie“ prípadne „dodávok energetických surovín“. Odôvodnenie: SR nedováža čistú energiu, pričom samotný text bodu sa týka prerušenia dodávok plynu, ropy alebo jadrového paliva.