LP/2020/59 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5547/2020-9.1
Podnet: úloha B.1 znesenia vlády Slovenskej republiky č. 508 zo 14. októbra 2019; § 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom pre skrátené MPK je potreba urýchleného vyhlásenia prírodných rezervácií Rydošová a Vihorlatský prales, ktoré sú súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. V zmysle záverov Výboru svetového dedičstva (ďalej „WHC“) je potrebné, aby Slovensko urgentne zabezpečilo striktný zákaz ťažby v predmetných územiach a o týchto opatreniach podalo správu. Hodnotenie prijatých opatrení bude predmetom najbližšieho zasadnutia 44. WHC v roku 2020.
Posledná zmena: 11.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/59
Dátum začiatku MPK: 07.02.2020
Dátum konca MPK: 17.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)