LP/2020/574 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ...... 2020 č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z ...... 2020 č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR [v čl. I bod 4 preformulovať takto: „V § 4 ods. 6 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pri návrhu výšky dotácie je komisia viazaná poradím žiadostí upraveným podľa prvej vety“.“, bod 5 preformulovať takto: „V prílohe č. 1 poradovom čísle 7 sa nad slovom „aktivity“ vypúšťa odkaz „x)“.]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh dostatočne nešpecifikuje ako komisia rozhoduje o výške pridelenia dotácie, čo prináša riziko, že bodové hodnotenie projektu nebude pre určenie výšky dotácie relevantné, s negatívnym vplyvom na vnímanie transparentnosti a objektívnosti rozhodovania komisie. Z uvedeného dôvodu žiadame upraviť spôsob, akým sa určuje výška dotácie vo vzťahu k počtu získaných bodov, a to aj vtedy, ak komisia rozhodne len o financovaní niektorých aktivít projektu. V tejto súvislosti tiež žiadame v materiáli jasne vysvetliť v čom spočíval problém v aplikácii bodového hodnotenia, alternatívne riešenia, ktoré boli zvažované na jeho odstránenie, vrátane praxe iných rezortov a dôvody, pre ktoré sa navrhuje vypustiť požiadavka určiť výšku dotácie v závislosti od počtu získaných bodov, pretože uvedené vysvetlenie v materiáli absentuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.12.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V rámci kritérií na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie uvedených v prílohe č. 1 a) odporúčame odstrániť duplicitu požiadavky nadväznosti navrhovaného projektu na projektové aktivity realizované v predchádzajúcom období (kritériá 3 a 7), čo môže komplikovať porovnateľnosť hodnotení jednotlivých hodnotiteľov, b) zaradiť hodnotenie merateľných ukazovateľov výstupov projektových aktivít a plnenia projektových cieľov, c) priradiť váhu jednotlivým kritériám a zvážiť ich vnútorné štruktúrovanie s priradením konkrétneho počtu bodov. Merateľné ukazovatele predstavujú dobrú prax v danej oblasti, ich hodnotenie umožňuje odpočtovať výstupy a plnenie cieľov projektu. Súčasný stav, kde je všetkým kritériám pridelená rovnaká váha, nemusí zodpovedať skutočným potrebám a ich relatívnej dôležitosti; príkladom je rovnaké bodové hodnotenie za nadväznosť projektu na iné aktivity žiadateľa a za plnenie strategických cieľov projektu. V tejto súvislosti pre inšpiráciu uvádzame výnos Ministerstva zahraničných vecí SR č. 66/2011 z 8. marca 2011 o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácií práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie, v ktorom sú oba aspekty upravené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2020 Detail