LP/2020/574 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ...... 2020 č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu
Dátum vytvorenia: 11.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V rámci kritérií na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie uvedených v prílohe č. 1

a) odporúčame odstrániť duplicitu požiadavky nadväznosti navrhovaného projektu na projektové aktivity realizované v predchádzajúcom období (kritériá 3 a 7), čo môže komplikovať porovnateľnosť hodnotení jednotlivých hodnotiteľov,
b) zaradiť hodnotenie merateľných ukazovateľov výstupov projektových aktivít a plnenia projektových cieľov,
c) priradiť váhu jednotlivým kritériám a zvážiť ich vnútorné štruktúrovanie s priradením konkrétneho počtu bodov.

Merateľné ukazovatele predstavujú dobrú prax v danej oblasti, ich hodnotenie umožňuje odpočtovať výstupy a plnenie cieľov projektu. Súčasný stav, kde je všetkým kritériám pridelená rovnaká váha, nemusí zodpovedať skutočným potrebám a ich relatívnej dôležitosti; príkladom je rovnaké bodové hodnotenie za nadväznosť projektu na iné aktivity žiadateľa a za plnenie strategických cieľov projektu. 

V tejto súvislosti pre inšpiráciu uvádzame výnos Ministerstva zahraničných vecí SR č. 66/2011 z 8. marca 2011 o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácií práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie, v ktorom sú oba aspekty upravené.