LP/2020/574 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ...... 2020 č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 11.12.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR [v čl. I bod 4 preformulovať takto: „V § 4 ods. 6 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pri návrhu výšky dotácie je komisia viazaná poradím žiadostí upraveným podľa prvej vety“.“, bod 5 preformulovať takto: „V prílohe č. 1 poradovom čísle 7 sa nad slovom „aktivity“ vypúšťa odkaz „x)“.].