LP/2020/574 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z ...... 2020 č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní kom
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SELPOdL-221-8/2020
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/574
Dátum začiatku MPK: 23.11.2020
Dátum konca MPK: 11.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 23.11.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)