LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ISP (Iniciatíva stráže prírody)
Pripomienka k: K § 34 ods. 4 až 8
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nové znenie § 31 ods. 4 až 8, v znení:
“4. Organizácia ochrany prírody zriaďuje výberovú komisiu pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody pre každú svoju územnú organizačnú jednotku, ktorá koordinuje a riadi stráž prírody. 
5. Výberová komisia pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody má troch členov. Dvoch členov menuje organizácia ochrany prírody zo zamestnancov príslušnej organizačnej jednotky. Jedného člena volia členovia dobrovoľnej stráže prírody pôsobiaci na území predmetnej organizačnej jednotky, pričom ho zvolia zo svojich radov na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom organizáciou na obdobie jedného roka. 
 
6. Výberová komisia posúdi motiváciu, osobnostné kvality a vhodnosť žiadateľa o  členstvo v dobrovoľnej stráži prírody na osobnom vypočutí. Pre žiadateľov, ktorých vyberie výberová komisia organizácia ochrany prírody zabezpečí prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti člena stráže prírody.    
 
7. Príprava na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti začína
v prípade budúceho profesionálneho člena stráže prírody dňom vzniku pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody,
v prípade budúceho dobrovoľného člena stráže prírody dňom výberu výberovou komisiou pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody.
 
8. Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pozostáva zo školení, kurzov a workshopov súvisiacich so zvyšovaním odborných znalostí a vedomostí potrebných na výkon funkcie člena stráže prírody a trvá až do vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, maximálne však jeden rok.”.
 
Z praxe členov stráže prírody sa nám javí navrhovaný koncept čakateľstva, prípravy a výberu členov stráže prírody za neefektívny a pravdepodobne aj v rozpore so zákonom nakoľko  čakateľ stráže prírody nie je zákonom upravený. Čakateľstvo by taktiež zbytočne zvýšilo administratívne zaťaženie organizácie ochrany prírody. Nami navrhnuté znenie odstraňuje svojvôľu výberu kandidátov na členstvo v stráži prírody zo strany organizácie ochrany prírody zavedením štandardného výberového konania, ktorý sa spravidla uplatňuje aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme (profesionálnych členov).