LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K § 1 ods. 6
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 6 žiadame uviesť napr. odkazom na novo vytvorenú prílohu k návrhu vyhlášky konkrétne príklady primeraných opatrení aj s finančným odhadom nákladov na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu.
Odôvodnenie:
Ustanovenie odseku 6 hovorí iba o mieste kde sa môžu primerané opatrenia realizovať, nehovorí o podrobnostiach  opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu, tak ako to vyžaduje zmocňovacie ustanovenie. Bez uvedených konkrétnosti aj s finančným odhadom nákladov na ich uskutočnenie sa vytvára priestor pre špekulácie. Ak sa ministerstvo pri novele zákona rozhodlo opätovne do § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. vrátiť povinnosť pre orgán ochrany prírody a krajiny uložiť za zásah do biotopov povinnosť uskutočňovať primerané opatrenia na kompenzáciu negatívnych účinkov zásahu do biotopov, nad rámec smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín., aj mimo území európskej sústavy chránených území NATURA 2000, predpokladáme že ide len o omyl a konkrétnosti o primeraných opatreniach bude možné do vyhlášky doplniť. Napr. na základe dokumentácie ochrany prírody a krajiny v ktorej sú ( mali by byť) uvedené ciele ochrany aj vo vzťahu k biotopom. Ak má ísť o primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov povoľovanej činnosti na biotopy, tak je nelogické aby sa negatívna činnosť kompenzovala na inom druhu biotopu alebo inej lokalite. Považujeme za vhodné bližšie určiť čo sa považuje za lokalitu. Je lokalitou výskyt uvedeného biotopu v rámci SR, alebo v rámci príslušného chráneného územia, okresu kde sa súhlas vydáva? Poznamenávame, že o uložení primeraných opatrení sa rozhoduje v správnom konaní, v prípade, že pôjde o ich nariadenie na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa alebo organizácie ochrany prírody, bude nutné počítať s tým, že nie vždy bude vlastník s činnosťou na jeho pozemku súhlasiť. V prípade, že primerané opatrenia budú nariadené na lesnej pôde, kde platí program starostlivosti o lesy, a opatrenia nebudú v súlade s ním, kto zabezpečí zmenu programu starostlivosti o lesy ak bude potrebná ? 
V súvislosti s finančnou náročnosťou uvedených opatrení si dovoľujeme upozorniť, že mnohé biotopy sú súčasťou lesných pozemkov, kde investor uhrádza štátu už stratu za mimo produkčné funkcie lesov