LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K § 1 ods. 2 písm. d)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 2 písm. d) žiadame doplniť zdroj, kde je možné overiť vzácnosť výskyt biotopu. 
Odôvodnenie:
Pri vydávaní súhlasu podľa § 6 na zásah do biotopu mimo chránených území, postupujú orgány ochrany prírody tak, že vo vyjadrení podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. na existenciu biotopu len upozornia a konkrétny biotop mapujú pracovníci organizácie ochrany prírody až v konaní o vydaní súhlasu podľa § 6. Nie je preto jasné, na základe akých podkladov budú zisťovať či ide o biotop, ktorý je v danej lokalite alebo regióne vzácny, keď napr. biotopy národného významu neboli nikdy komplexne zmapované.