LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 46
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V odseku 2 písm. e) žiadame vypustiť slová „a kópie dokladov účtovnej závierky20) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20. 

Účtovné závierky účtovných jednotiek sú pre subjekty verejnej správy dostupné bezplatne v Registri účtovných závierok. Požiadavka predloženia kópie účtovnej závierky alebo jej jednotlivej súčasti nie je v súlade s uznesením vlády SR č. 516/2011 a bezdôvodne zvyšuje administratívnu a finančnú záťaž podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok bol zriadený z dôvodu, aby účtovné jednotky neboli povinné predkladať účtovné závierky na rôzne miesta a aby si účtovné závierky subjekty verejnej správy pre svoje potreby vyhľadali sami.