LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v § 1 ods. 5 slovo „zásahu“ nahradiť slovom „zásah“, v § 1 ods. 7 v zátvorke slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“,  v § 2 ods. 1 a 2 slovo „možno“ nahradiť slovami „sa môžu“ z dôvodu zosúladenia formulácie s názvami príloh č. 2 a 3, v § 2 ods. 3 písm. g) na konci doplniť čiarku, v § 2 ods. 3 písm. h) slovo „evidovanú“ nahradiť slovom „evidovaného“, v § 3 nadpise za slovo „a“ vložiť slovo „zoznam“, v § 5 ods. 3 slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“, v § 5 ods. 4, § 14 ods. 1 a § 17 ods. 5 písm. d) slovo „dvanásť“ nahradiť číslom „12“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 7 písm. a) bode 18 na konci bodku nahradiť čiarkou, v § 8 ods. 1, § 10 ods. 9, § 14 ods. 3, § 19 ods. 13, § 24 ods. 2, § 32 ods. 1 a 2 a § 37 ods. 2 znenie zosúladiť so znením nadpisu príslušnej prílohy, v § 10 ods. 11 vypustiť slovo „označené“ ako nadbytočné, v § 11 ods. 3 a § 13 ods. 6 úvodných vetách slová „musia obsahovať“ nahradiť slovom „obsahujú“, v § 13 ods. 6 písm. d) vypustiť jedno slovo „o“, v § 15 slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“, v § 17 ods. 1 písmeno b) zosúladiť s bodom 58 prílohy LPV, v § 17 ods. 1 písm. c) slová „písmen b) a c)“ nahradiť slovami „písmen a) a b)“, v § 18 ods. 2 písm. b) a c) slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 19 ods. 6 prvej vete slovo „stanovených“ nahradiť slovom „určených“ a v druhej vete slovo „stanovené“ nahradiť slovom „určené“, v § 19 ods. 10 skratku „resp.“ nahradiť slovom „alebo“, v § 21 ods. 1 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) až c) slová „číslo telefónu (e-mail)“ nahradiť slovami „telefónne číslo a adresu elektronickej pošty“, v § 21 ods. 1 písm. e) slová „písm. a)“ nahradiť slovami „písmena a)“, v § 21 ods. 5 vypustiť druhú vetu vzhľadom na znenie § 21 ods. 8, v § 21 ods. 7 slová „7 dní“ nahradiť slovami „sedem dní“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, poznámku pod čiarou k odkazu 9 preformulovať takto: „9) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“, v poznámke pod čiarou k odkazu 10 vypustiť pri druhej citácii slová „v znení neskorších predpisov“, v § 22 ods. 13 písm. c) doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný predpis, v § 23 ods. 1 slovo „digitálnej“ nahradiť slovom „elektronickej“, slová „listinnej alebo digitálnej podobe“ nahradiť slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a na konci za slovo „prírody“ vložiť slovo „krajiny“, v § 23 ods. 5 za slovo „prírody“ vložiť slová „a krajiny“, v § 24 ods. 1 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“, v § 24 ods. 4 slová „o rozmeroch“ nahradiť slovami „s rozmermi“, v § 24 ods. 7 slová „s nápisom“ nahradiť slovami „s názvom“ a vypustiť slová „spolu s jeho názvom“, v § 27 ods. 1 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „generel“)“, pretože sa v návrhu ďalej používa len dvakrát, v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť neskrátenú citáciu zákona č. 50/1976 Z. z. vzhľadom na pripomienku k poznámke pod čiarou k odkazu 9, v § 30 ods. 2 slová „§ 25, 26, 27 a 29“ nahradiť slovami „§ 25 až 27 a § 29“, slová „10 rokov“ nahradiť slovami „desať rokov“ a slová  „5 rokov“ nahradiť slovami „päť rokov“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 30 ods. 4 písm. a) za slovo „vláda“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v § 35 ods. 2 vypustiť slová „Slovenskej republiky“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 24 ods. 1, v § 42 ods. 3 druhej vete slová „V prípade, ak“ nahradiť slovom „Ak“, v § 42 ods. 6 slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“, v § 45 úvodnej vete slovo „nasledovných“ nahradiť slovom „týchto“, v § 46 ods. 1 písm. e) slová „peňažnom ústave“ nahradiť slovami „banke alebo pobočke zahraničnej banky“, v § 46 ods. 2 písm. f) slová „prípadne iné doklady preukazujúce“ nahradiť slovami „iný doklad preukazujúci“ a slovo „psoch“ nahradiť slovom „psov“, v § 47 za slová „písm. e)“ vložiť slovo „zákona“, v § 49 druhom bode vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“, v § 50 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“ v súlade s bodom 64.1 prílohy LPV, v prílohe č. 33 nadpise slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“).