LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 ods. 3 písm. g) odporúčame na konci doplniť čiarku.
V § 5 ods. 3 odporúčame slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“.
V § 21 ods. 1 písmeno a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“.
V § 31 ods. 2 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. 

V § 31 ods. 4 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. 

V § 31 ods. 4 písmeno b) odporúčame upraviť takto: „b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,“.

V § 31 ods. 4 písmeno c) odporúčame upraviť takto: „c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,“.

Legislatívno-technické pripomienky.