LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 14. Zásadná pripomienka k §26 odsek 6
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 26 ods. 6 žiadame uviesť odkazom na prílohu vyhlášky konkrétne podrobnosti o zásadách starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu.

Odôvodnenie: 
Podľa § 54 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 
     „ Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu určujú priority a ciele ochrany a opatrenia potrebné pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých boli územia európskeho významu zaradené do národného zoznamu; tieto zásady starostlivosti sa neuplatňujú vo vzťahu k územiam európskeho významu, pre ktoré bol schválený program starostlivosti o chránené územie podľa § 27 ods. 9.“
Podľa § 26 ods. 6 návrhu vyhlášky 
     „Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu určujú priority pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu v rámci Slovenskej republiky a biogeografických oblastí na jej území a určujú ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie pre územia európskeho významu. Vychádzajú predovšetkým z hodnotenia stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a sú jedným z podkladov pre vypracovanie programov starostlivosti.  

Text uvedený v zákone č.543/2002 Z.z. a text uvedený v návrhu vyhlášky je skoro totožný a absolútne nekonkrétny. Žiadame obdobne, ako pri iných dokumentáciách ochrany prírody, aby boli aj vo vzťahu k „ zásadám starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu“ vo vyhláška v súlade so zmocňovacím ustanovením uvedené podrobnosti o tejto dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Sme toho názoru, že existencia uvedených „zásad“ by významne pomohla aj pri aplikácii § 1 ods. 6 návrhu vyhlášky t.j. pri určovaní primeraných opatrení na kompenzáciu zásahu do biotopov