LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 13. Zásadná pripomienka k §21 odsek 9
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 21 ods. 9 žiadame uvedený text preformulovať nasledovne:
(9) Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dva razy. Termín opakovanej skúšky určí predseda komisie. Ak žiadateľ nevyhovie ani na druhej opakovanej skúške, môže sa podrobiť ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.

Odôvodnenie:
Primerané hodnotenie sa spracováva ako súčasť posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Máme za to, že v rámci jedného rezortu, jednej problematiky ( posudzovania vplyvov ) by mali platiť rovnaké podmienky. Navrhujeme znenie § 21 ods. 9 zosúladiť so znením § 6 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR č. 114/2006 Z .z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Poznamenávame, že získanie odbornej spôsobilosti v danej oblasti je otázkou intenzívneho štúdia a skúsenosti, preto po ich nadobudnutí nevidíme dôvod, aby sa fyzická osoba nemohla opätovne pokúsiť o získanie odbornej spôsobilosti.