LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 8. Zásadná pripomienka k §1 odsek 7
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 1 žiadame vypustiť odsek 7.

Odôvodnenie:
Podľa § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z .spoločenská hodnota sa uplatňuje najmä pri
a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu,117)
b) vypracúvaní znaleckých posudkov,118)
c) určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8,
d) rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48.
Uplatňovanie spoločenskej hodnoty biotopov ako náhrady za realizáciu primeraných opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, ktorých poškodenie alebo zničenie bolo povolené vydaním súhlasu podľa § 6, je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia , ako aj nad rámec zákona č. 543/2002 Z.z.. Sme toho názoru, že ak by bol zákonodarca uvažoval s uplatnením spoločenskej hodnoty biotopov pri rozhodovaní o primeraných opatreniach  bol by to uviedol v § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z, tak ako to uviedol v súvislosti s rozhodovaním o finančnej náhrade za  dreviny na výrub ktorých bol vydaný súhlas podľa § 48.