LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 6. Zásadná pripomienka k §1 odsek 3
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 3 žiadame vypustiť písmenom c).

Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že z návrhu vyhlášky nie je jasné o aké opatrenia pôjde, nie je možné si ani len predstaviť čo by mohol obsahovať harmonogram, a spôsob kontroly plnenia uložených opatrení. V rozhodnutí o súhlase môžu byť stanovené v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. podmienky, pre vykonávanie povolenej činnosti. Stanovovanie osobitnej povinnosti pre orgán ochrany prírody, aby súhlas obsahoval aj harmonogram a spôsob plnenia uložených opatrení považujeme z hľadiska kontroly ich uskutočnenia za nadbytočný. Neuskutočnenie primeraných opatrení uložených podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z. je podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2020 Z.z. porušením podmienok vykonávania činnosti určených príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny v rozhodnutí o súhlase. Ak do rozhodnutia orgán ochrany prírody stanoví harmonogram a spôsob kontroly plnenia uložených opatrení v dobe, keď bude len o ich uložení rozhodovať pôjde skôr o želané (predpokladané) termíny, ktorých dodržanie vôbec nemusí byť reálne, čo spôsobí nadbytočnú administratívu, kedy žiadateľ bude musieť pri nedodržaní harmonogramu žiadať o zmenu rozhodnutia. Ak by tak neučinil, vystavuje sa nebezpečenstvu nedodržania podmienok súhlasu, za čo mu môže byť udelená sankcia.