LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 5. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písmeno e),  v prílohe č. 1 žiadame vypustiť posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v poznámkach pod čiarou v prílohe č.1 žiadame vypustiť bod 4. 

Odôvodnenie:
Podľa zmocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. má ministerstvo vo vyhláške ustanoviť zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu a podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a opatreniach podľa § 6 odseku 3 zákona č. 543/20002 Z.z.. V § 1 ods. 2 písmena e) návrhu vyhlášky sa uvádza, že pri vydávaní súhlasu na zásah do biotopu má orgán ochrany prírody prihliadať na možnosti záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1, kde je v tabuľke posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a pri niektorých biotopoch je v kolónke uvedené písmeno „x“, ktoré podľa bodu 4 poznámok pod čiarou k prílohe č. 1 znamená, že pri biotopoch označených „x“ nie je možný žiadny záber. Čo znamená, že „záber biotopov“, návrh vyhlášky ani vyhláška bližšie nešpecifikuje. Domnievame sa že ide o zničenie biotopu, prípade aj jeho poškodenie. V praxi to bude znamenať, že na poškodenie alebo zničenie niektorých biotopov nebude môcť orgán ochrany prírody a krajiny vydať súhlas podľa § 6, čo vlastne znamená, že poškodenie alebo zničenie týchto biotopov sa prostredníctvom vyhlášky zakazuje. Pôjde pritom o absolútny zákaz, z ktorého neexistuje výnimka, Sme toho názoru, že ministerstvo ma zmocnenie na vydanie podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a nie na zakázanie zásahu do biotopu. Ak by zákonodarca chcel zakázať zásah do biotopu európskeho alebo národného významu, bol by tak urobil v zákone č. 543/2002 Z.z.. kde v prípade chránených druhov (§ 33) jednoznačne uviedol ktoré činnosti sú zakázané (§ 34 § 35). Urobil tak aj v prípade stupňov ochrany kde od druhého stupňa postupne zvyšuje zoznam činnosti, ktorých uskutočnenie je v chránenom území zakázané. Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e) je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia, žiadame ho vypustiť. Upozorňujeme že uvedený zákaz sa nedá prelomiť ani udelením výnimky, ako je to v prípade zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z.. Môže nastať situácia, kedy by bolo  možné nejakú činnosť povoliť aj v území zaradenom do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, uplatnením inštitútu naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu (§28 ods.11 zákona č. 543/2020 Z.z.), ale súhlas na zásah do biotopu nebude pre uplatnenie § 1 ods. 2 písm. e) návrhu vyhlášky možný. Celá investícia sa ustanovením vo vyhláške zastaví. Vypustenie uvedeného ustanovenia považujeme za vhodné už aj preto, že spôsob ochrany biotopov európskeho a národného významu uvedený v § 6 zákona č. 543/2002 Z.z je nad rámec príslušných právnych predpisov EU - smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.