LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 2. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písm. a).

Odôvodnenie:
Zákon nedefinuje ekologickú funkciu biotopu. Biotop môže byť súčasťou územného systému ekologickej stability, ktorého ochrana je zabezpečovaná uplatňovaním § 3 ods. 3 až 5 zákona č. 543/202 Z.z.. Skutočnosť, že biotop môže byť súčasťou prvkov územného systému ekologickej stability je zohľadnená v písmene c).