LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Všeobecná zásadná pripomienka
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh vyhlášky predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do medzirezortného pripomienkového konania v nadväznosti na novelu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020, a ktorá predpokladala novelu vykonávacej vyhlášky (Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny ) k zákonu č. 543/2002 Z.z.. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných zmien, ktoré vyplývajú z aktuálne platného zákona č. 543/2002 Z.z. (podrobnosti o konaniach o vydaní súhlasov orgánov ochrany prírody, hodnotení vplyvov návrhov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000, vydávaní osvedčení pre autorizované osoby, preventívnych opatreniach potrebných na zabránenie škôd spôsobených určenými živočíchmi atď.), ako aj ďalších zmien navrhovaných na základe poznatkov aplikačnej praxe a odborného zhodnotenia (obsah dokumentácie ochrany prírody a krajiny, zoznamy chránených druhov, zoznamy nepôvodných druhov atď. ), nepredkladá ministerstvo novelu vyhlášky ale vyhlášku novú. 

Návrh vyhlášky obsahuje mnohé zmeny oproti aktuálne platnej vyhláške, pravdepodobne vplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré na jednej strane považujeme za vhodné (napr. vypustenie výpočtu prípadov kedy sa vydanie súhlasu na výrub drevín považuje za odôvodnené (§ 17 ods. 11 vyhlášky č. 24/2003 Z.z ) na strane druhej je mnoho zmien prekvapivých a v texte dôvodovej správy nevysvetlených (napr. významné navýšenie spoločenskej hodnoty biotopov a chránených druhov). Tieto zmeny sú zistiteľné len veľmi dôsledným porovnaním platnej vyhlášky s návrhom vyhlášky. 

Podľa § 95 od. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, vybraných druhov živočíchov, vybraných druhov rastlín, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo produkčných funkcií. 

Podľa § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. spoločenská hodnota sa uplatňuje najmä pri
a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu,117)
b) vypracúvaní znaleckých posudkov,118)
c) určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8,
d )rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48.

Významných navýšením spoločenskej hodnoty biotopov, rastlín a živočíchov narastie počet prípadov, kedy bude porušenie ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z vo vzťahu k porušeniu podmienok ochrany biotopov a chránených druhov považované za trestný čin. Predpokladáme, že navrhovaným zmenám predchádzala dôsledná analýza, na základe záverov ktorej ministerstvo pristúpilo k uvedeným zmenám. Vzhľadom k uvedenému žiadame dôvodovú správu k návrhu vyhlášky doplniť o zdôvodnenie navýšenia spoločenskej hodnoty, biotopov a chránených druhov. 

Vo všeobecnej časti dôvodovej správy v druhom odseku zdola sa uvádza
„Vzhľadom na platnú úpravu zákona č.543/2002 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov navrhovaná právna úprava nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Návrh vyhlášky má pozitívne vplyvy na životné prostredie.“

Vo vzťahu k vplyvu navrhovanej právnej úpravy na podnikateľské prostredie uvedené konštatovanie neplatí. Podľa § 6 ods. 7 navrhovanej vyhlášky primerané opatrenie na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop národného významu a biotop európskeho významu podľa odseku 6 môže byť v odôvodnených prípadoch realizované aj formou vyplatenia účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného alebo zničeného biotopu,  štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona č.543/2002 Z.z., ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení.

V praxi sa uvedené finančné prostriedky prejavia navýšením potreby finančných prostriedkov na realizáciu tej ktorej investície, ktorou sa poškodí alebo zničí biotop európskeho významu alebo biotop národného významu .
Napr. pri realizácii diaľnice bude zničený biotop 
 Ls 2.1.Dubovo - hrabové lesy karpatské na ploche 1 ha, čo je pri cene 15 €/m2  suma 150 000,- €, ak pôjde o zásah v chránenom území suma sa zvýši o 100% čo je  300 000,-€ alebo
 Kr 9 Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd na ploche 1 ha čo je pri cene 10 €/m2 suma 100 000,-€, opäť platí že ak pôjde o chránené územie tak sa suma zvýši o 100 % .

Do dôvodovej správy žiadame uviesť pravdivú informáciu, že dôjde k navýšeniu potreby finančných prostriedkov pri každej investícii, ktorou sa poškodí alebo zničí biotop európskeho alebo biotop národného významu, keďže za jeho zničenie budú predpisované primerané opatrenia na kompenzáciu uvedeného negatívneho vplyvu, ktoré môže byť v odôvodnených prípadoch realizované vyplatením finančných prostriedkov za poškodené biotopy vo výške ich spoločenskej hodnoty na účet Štátnej ochrane prírody, ktorá ich použije na vykonanie ňou navrhnutých a orgánom ochrany prírody predpísaných primeraných opatrení.