LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K prílohe č. 3
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame o jasné vymedzenie postavenia druhu : pstruh dúhový a  sivoň potočný a možnosti jeho využitia na zarybňovanie rybárskych revírov. Navrhujeme preto zaradiť pstruha dúhového a sivoňa potočného späť do prílohy č. 3, tak ako je tomu teraz, to je medzi druhy, ktoré je možné voľne vypúšťať do voľnej prírody. 
 
Odôvodnenie:
Pstruh dúhový a sivoň potočný nie sú v návrhu tohto legislatívneho predpisu nijako riešené (boli vypustené), pričom súčasné platné znenie vyhlášky v Prílohe č. 3:   ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY 
dáva týmto druhom postavenie druhov, ktoré je možné vypúšťať do voľnej prírody. 

Uvedené druhy sú na našom území odchovávané už viac ako 100 rokov, pričom nebol potvrdený žiadny negatívny vplyv na pôvodné druhy rýb. Uvedené druhy sa na Slovensku prirodzene nerozmnožujú a tak nemajú možnosť invázneho správania sa. Práve naopak pozitívny vplyv má pstruh dúhový napríklad na lokalitách atakovaných rybožravými predátormi (napr. kormorán veľký), kde čelí útokom a priamo tak chráni pôvodné populácie našich druhov rýb. 
Uvedené druhy predstavujú z hľadiska hospodárskeho chovu rýb na Slovensku významný podiel (cca 30 %), a zároveň pstruh dúhový je významným druhom, ktorý sa využíva na zarybňovanie rybárskych revírov na Slovensku.  K uvedenej navrhnutej zmene žiadame konzultáciu, nakoľko sa obávame, že navrhovaná zmena môže priniesť neočakávané, pričom sa domnievame, že súčasná právna zákonná úprava dostatočne rieši problematiku zarybňovania rybárskych revírov.