LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K Prílohe č. 7
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Za odstavec „Zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhov ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), boleň dravý (Aspius aspius), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), jalec tmavý (Leuciscus idus), jeseter malý (Acipenser ruthenus), pleskáč siný (Abramis ballerus), pleskáč tuponosý (Abramis sapa), mrena severná (Barbus barbus), hlavátka podunajská (Hucho hucho), podustva severná (Chondrostoma nasus), mieň sladkovodný (Lota lota), zubáč volžský (Sander volgensis), lieň sliznatý (Tinca tinca), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) v čase ich individuálnej ochrany podľa osobitného predpisu ) vo vodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime“ žiadame doplniť nasledovný text: 

Uvedený zákaz a spoločenská hodnota sa nevzťahuje na druhy chované v rybníkoch a rybochovných  zariadeniach v súvislosti s hospodárskym  chovom rýb v súlade s osobitným predpisom *
(* pozn. pod čiarou : evidencia chovateľov rýb podľa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 19a zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení hospodárskych zvierat)

Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na jedinca uloveného v súlade s osobitným predpisom *
(* pozn. pod čiarou : zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a podľa vyhlášky č. 381/2018 Z.z.)

Odôvodnenie:
Ide o nové ustanovenie, a preto navrhujeme, aby sa navrhnuté obmedzenie nevzťahovalo na vymenované druhy pri hospodárskom chove rýb a pri love rýb udicou v zmysle platného zákona o rybárstve.