LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K § 46 ods. písm. d)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 46 ods. 2 žiadame písmeno d) rozdeliť na dve samostatné písmená d) a e) nasledovne: 

„d)  preukázanie majetkoprávneho usporiadania väčšinového podielu k pozemkom pod rybníkom alebo preukázanie vlastníckeho práva k vodnej stavbe (rybníku), 

e) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách,“.

Odôvodnenie:
Majetkoprávne usporiadanie pôdy pod rybníkmi v SR je veľký problém. Na väčšine územia SR neprebehla komasácia ani pozemkové úpravy a tak nie je možné preukázať na väčšine rybníkov vlastnícke práva k pozemkom pod rybníkmi. Každoročné škody spôsobované rybožravými predátormi na rybníkoch vznikajú, a to aj na rybníkoch zaradených do NATURY 2000, pričom viaceré obmedzenia znižujú produkčné možnosti rybnikárov na Slovensku tým, že nemôžu vykonávať niektoré opatrenia zamerané na udržiavanie produkcie. Zároveň musia strpieť škody spôsobované rybožravými predátormi, pričom z dôvodu, že nemôžu preukázať vysporiadanie 100 % pozemkov pod rybničnými plochami nespĺňajú podmienky na uplatnenie si náhrady škody a nie tak nie sú odškodňovaní. Sú prípady, kedy takéto konania skončili na súde v neprospech chovateľov rýb z dôvodu súčasného znenia vyhlášky.  Uvedenú zmenu navrhuje preto z dôvodu zrušiť diskrimináciu medzi chovateľmi  a zároveň prijať také legislatívne podmienky aby vznikajúce škody spôsobené na rybách chránenými živočíchmi štát kompenzoval v zmysle § 97 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.