LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K § § 44 ods. 1
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame § 44 ods. 1 doplniť o nové písmeno k) v znení:
„k) Volavka biela /beluša veľká/ (Ardea alba)“

Odôvodnenie:
Na rybničných sústavách zaradených v CHVÚ zaznamenávame zvýšený počet tohto druhu volavky, ktorá spôsobuje chovateľom rýb významné škody na produkcii rýb. Početnosť volavky bielej tak častokrát prevyšuje aj početnosť volavky popolavej (Ardea cinerea), pričom škoda na rybách nie je chovateľom rýb nijako kompenzovaná.  Je tomu tak napríklad na rybníkoch v Jakubove, na vodných plochách v nitrianskom kraji ale aj na východnom Slovensku.