LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K dôvodovej správe všeobecnej časti a doložke vplyvov bod 9
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V dôvodovej správe všeobecnej časti a doložke vybraných vplyvov navrhovateľ uvádza, že: navrhovaná právna úprava nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie.

Tvrdenie predkladateľa, že navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie je nepochopiteľné aj vzhľadom k tomu, že v § 45-46 taxatívne vymenúva opatrenia, ktoré musí splniť ten, kto si chce uplatniť náhradu škody spôsobenú určenými živočíchmi. Tieto opatrenia si vyžadujú vlastné finančné prostriedky žiadateľa o náhradu škody. O tom, že škody spôsobené chránenými resp. určenými živočíchmi vznikajú a každoročne narastajú a spôsobujú zvýšené finančné náklady chovateľom hospodárskych zvierat, hovoria aj údaje v Poľovníckej štatistickej ročenke Národného lesníckeho centra. V r. 2015 škody spôsobené vlkom dravým na hospodárskych zvieratách predstavovali sumu 40 304 € a vyplatená náhrada zo strany MŽP SR bola iba 17 889 € (t.j. iba 44 %), v r. 2019 škody na hospodárskych zvieratách boli vo výške 67 966 € a vyplatená náhrada zo strany MŽP SR bola iba 39 473 € (t.j. iba 58 %). Z