LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka (zhodnotenie predkladanej právnej úpravy)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predkladateľ mediálne avizoval zjednodušený postup pri uplatňovaní nároku na náhradu škôd spôsobených určenými živočíchmi. Napriek tomu v predloženom materiáli pribudli dotknutým chovateľom hospodárskych zvierat prísnejšie povinnosti vo forme primeraných preventívnych opatrení vykonávaných na ochranu hospodárskych zvierat pred určeným živočíchom, ktorými je podmienené poskytnutie náhrady škody (§ 45 návrhu v porovnaní so súčasným § 98 zákona č. 543/2002 Z. z.). 

Predloženie navrhovaného vykonávacieho predpisu k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorým sa zamýšľa zaradiť vlka dravého medzi chránené živočíchy, považujeme za unáhlenú reakciu na schválenú výšku kvóty na odstrel vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020/2021, s ktorou Ministerstvo životného prostredia SR nesúhlasilo. Predloženie takejto právnej úpravy v lehotách, kedy medzirezortné pripomienkové konanie začína 9.11.2020, končí 30. 11. 2020 a účinnosť vyhlášky  je navrhnutá od 1.1.2021 predikuje tiež situáciu, že Ministerstvo životného prostredia SR chce využiť momentálnu situáciu v spoločnosti ťažko skúšanej nepriaznivou epidemiologickou situáciou a vyhláseným núdzovým stavom na to, aby bez potrebnej odbornej diskusie presadilo svoje úzke záujmy, bez ohľadu na to, že môžu mať širšie dôsledky pre sektor pôdohospodárstva. Neopodstatnenosť návrhu zradiť vlka dravého medzi chránené živočíchy vnímame aj v kontexte toho, že od 16. januára je tento živočích podľa súčasnej právnej úpravy predmetom ochrany.

Touto cestou si zároveň dovoľujeme požiadať vedenie Ministerstva životného prostredia SR, aby vyzvalo svoju rozpočtovú organizáciu Štátnu ochranu prírody SR na predloženie odpočtu doterajších aktivít a výstupov projektu “Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“, najmä vo vzťahu k vlku dravému, odbornej verejnosti. V rámci tohto projektu financovaného z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia má Štátna ochrana prírody SR aj s partnerom projektu ZOO Bojnice k dispozícii 8 miliónov Eur na to, aby zlepšila stav ochrany druhov a biotopov a posilnila biodiverzitu na Slovensku. Trvanie projektu je od 1. marca 2017 do 31. 12. 2022.

Je nám známe, že už v r. 2016 bol vypracovaný materiál “Program starostlivosti o vlka dravého na Slovensku“. Tento materiál bol vypracovaný v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR “Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku“ a financovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie. Vieme však aj to, že sa neplní zo strany Štátnej ochrany prírody harmonogram opatrení, ktoré sú v tomto dokumente schválené. Ako príklad uvedieme prácu Pracovnej skupiny pre program starostlivosti o vlka dravého, ktorá by sa mala schádzať minimálne 2 krát ročne. Akékoľvek aktivity a výstupy z jej činnosti sú nám doteraz nie známe. 1 x ročne sa stretáva Pracovná skupina pre stanovenie podmienok lovu a ročnej kvóty lovu vlka. Je známe, že väčšinové rozhodnutia členov tejto pracovnej skupiny sú pravidelne napádané nielen zo strany vedenia Ministerstva životného prostredia SR, ale aj zo strany členov samotnej pracovnej skupiny, ktorých názor je odlišný od väčšinového názoru. Existencia tejto pracovnej skupiny, ako doteraz jedinej verejnosti známej aktivity 8 miliónového projektu vo vzťahu k vlku dravému, by prijatím navrhovanej právnej úpravy stratila opodstatnenosť. 

Z horeuvedených dôvodov Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora so schválením predloženého návrhu vyhlášky nesúhlasí.
 Z