LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: k vyhláške ako celku
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vo vyhláške požadujeme zverejniť chránené územia na Slovensku, územia sústavy Natura 2000, vtáčie územia, ich výmeru v členení  podľa katastrálnych území, hranice území a mapku v primeranej mierke.
Podmienky ,ktoré majú splniť chovatelia sú neprimerané a ekonomicky náročné, likvidačné. Chovatelia by mali dostať v opatreniach oporu a tým sami budú spolupracovať a budú angažovaný v aktívnej ochrane. Už teraz strácajú nádej.