LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: § 42 a § 48
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť nový odseky nasledovného znenia:
§ 42 ods. 13: Pre výpočet hodnoty náhradnej výsadby sa nepoužije výpočet podľa spoločenskej hodnoty drevín. 

§ 48 ods. 4: Hodnota náhradnej výsadby bude stanovená podľa metodiky na výpočet náhradnej výsadby (odkaz na metodiku, alebo ju evidovať ako samostatnú novú prílohu vyhlášky) 

Odôvodnenie:
V § 48 venujúceho sa náhradnej výsadbe ods. 1) je definované že : „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín ....“. V praxi chýba jednoznačná metodika na výpočet primeranej náhradnej výsadby, stanovenie primeranosti je rozdielne pri jednotlivých správnych orgánoch a často dochádza k odvolaciemu konaniu voči rozhodnutiu. Stanovenie záväznej metodiky by pomohlo proces stanovenia náhradnej výsadby sprehľadniť a stransparentniť. V posledných rokoch preferovaný, pod vplyvom pripomienok účastníkov konania, prepočet náhradnej výsadby podľa spoločenskej hodnoty drevín definovanej vo vyhláške považujeme za nevhodný a deformujúci § 48 a skutočnosť, že náhradná výsadba má byť primeraná. Pri tomto spôsobu výpočtu náhradnej výsadby je hodnota náhradnej výsadby stanovená iba podľa spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je však väčšinou nižšia ako priemerná tržná hodnota danej dreviny, nie sú započítané pracovné náklady na výsadbu, náklady na pomocný materiál a rozvojovú starostlivosť. To vedie ku skutočnosti, že náklady na uskutočnenie náhradnej výsadby sú vyššie ako je stanovená spoločenská hodnota rúbaných drevín a tým je predpísaná náhradná výsadba neprimeraná. V praxi sa ukazuje, že zaplatenie finančnej náhrady za vyrúbane dreviny vyjde často 2-3x menej ako realizovať náhradnú výsadbu. Cieľom by mala byť primeranosť náhradnej výsadby, jej zmysluplnosť a kvalita, tak aby sa zlepšovali životné podmienky v mestách. 
Navrhujeme vytvorenie samostatnej metodiky na výpočet náhradnej výsadby, ktorá by tvorila samostatnú prílohu vyhlášky.
Ako podklad metodiky navrhujeme prevziať a adaptovať na Slovenské podmienky novú českú metodiku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) „Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“, vrátanie vytvorenie online verejne dostupnej kalkulačky na výpočet. Skúsenosť z českej republiky po zavedení tohto nástroja ukazuje že transparentná, jednoznačná metodika pomáha pri stanovení primeranej náhradnej výsadby, zvýšení efektivity výrubového konania a že sa znížil počet odvolacích konaní vo výrubovom povolení.

Spôsob výpočtu náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) podľa metodiky AOPK ČR: 
Celková výška ukladanej náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) pri výsadbe drevín sa vypočíta ako: 
KOvýs = P • (Br + Bv + B p) kde : 

KO kompenzační opatrenie ( náhradná výsadba) 
Br bodová hodnota rastlinného materiálu 
Bv bodová hodnota výsadbových prác a pomocného materiálu 
Bp bodová hodnota povýsadbovej starostlivosti 
P počet vysadzovaných jedincov

Link na stránku AOPK ČR s metodikou a online kalkulačkou: 
https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/

Link na metodiku AOPK ČR „ Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“
https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/385/062300.pdf?seek=1520256699

Link na online kalkulačku: 
https://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html