LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: § 25
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Doplniť § 25 ods. 1 nasledovne: „Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny, biodiverzity a krajiny hodnotí stav ochrany prírody, tvorby krajiny, biodiverzity... 

Odôvodnenie:
Tvorba krajiny je činnosť, ktorá musí byť rovnako zahrnutá v uvedenej koncepcii. Tvorbu krajiny profesionálne vykonávajú autorizovaní krajinní architekti, samozrejme v súčinnosti s ostatnými analytickými profesiami, ako sú environmentalisti alebo ekológovia. Navrhovaná vyhláška primárne rieši ochranu prírody. Ochrana ale priamo súvisí s tvorbou. Ak dochádza k zmenám v krajine z dôvodu ochrany, je potrebné tieto zmeny spracovať nie len na úrovni ekologickej, environmentálnej, ale súčasne aj s výhľadom na dotvorenie dotknutého územia s dôrazom na čo najoptimálnejšie zapracovanie návrhu ochrany.
Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ,nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu.