LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: § 21
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zmeniť § 21 názov tak, aby neobsahovalo označenie „autorizovanej osoby“ 
Zmeniť § 21 ods. 10 z pôvodne „Ministerstvo vedie zoznam autorizovaných osôb...“ na navrhované „Ministerstvo vedie zoznam odborne spôsobilých osôb ..“

Odôvodnenie k obom: 
Autorizácia je legislatívny pojem, ktorý je upravený v osobitnom právnom predpise vyššej právnej sily ako je vyhláška – všeobecne záväzný právny predpis zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. V zmysle § 2 uvedeného zákona Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) zákona na základe a)získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte. Zavedením totožného pojmu by tak nastal nesúlad, nakoľko podľa platného stavu je autorizácia zákonom upravený postup viazaný na získanie odbornej spôsobilosti v určenej oblasti, ktorému predchádza úspešné absolvovanie autorizačnej skúšky podľa uvedeného zákona, ako predpoklad na výkon regulovaného povolania autorizovaný krajinný architekt.